Benia calastoria

Bepi De Marzi

Tornà, son tornà par sempre,
tornà nella valle dove gera me popà.

Vardè, ma vardè, ma vardè la valle,
vardè le montagne dove gera le contrà.