Ai preat

Luigi Pigarelli

Ai preât la biele stele,
ducj i sanz dal Paradîs.
Che ‘l Signôr fermi la uere
e’l gnò ben torni in paîs.

Ma tu stele, biele stele
và palese ‘l gnò destin.
Và daûr di che montagne
là ch’al è il gnò curisin.